..... ขณะนี้ทาง กสร.วิทยาศาสตร์ กำลังปรับปรุงเว็บไซต์......
 
  t ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่ายที่
1/2556-2557 ศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประกาศผลอย่างเป็นทางการ)
  คลิ๊ก
 
25 พ.ย. 56
   
  tประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 2/2556-2557 สอวน.สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่เกิน ม.4 ม.5
 
20 พ.ย. 56
   
  t ประกาศผลอย่างเป็นทางการรายชื่อนักเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้ม ครั้งที่ 1/2556 -2557 สอวน. สาขาวิชาฟิสิกส์ คลิ๊ก
 
23 ก.ย. 56
   
 

t ประกาศผล(อย่างไม่เป็นทางการ)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้ม ครั้งที่ 1/2556 -2557 สอวน. สาขาวิชาฟิสิกส์
ไม่เกิน ม.4 ม.5

 
20 ก.ย. 56
   
  t ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา คลิ๊ก
 
ข้อมูลโดย ครูนิพนธ์ ศรีนฤมล์ 22 พ.ค. 56
   
  t ผลงานการแข่งขันในรอบปี 2555 คลิ๊ก
 
ข้อมูลโดย ครูประวิทย์ 21 มี.ค. 56
   
  t กำหนดการค่ายอบรมเข้ม สอวน.สาขาวิชาฟิสิกส์
ครั้งที่ 2/2555 – 2556 คลิ๊ก
   
  t ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้ม
ครั้งที่ 1/2555-2556 สอวน.สาขาฟิสิกส์ คลิ๊ก
   
 
 
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ไทม์ไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์n
   
  t ระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ สอวน.สาขาวิชาฟิสิกส์ 2555
ใบสมัครสอบ สอวน.ทุกสาขาวิชา
ใบสมัครสอบ สอวน.สาขาวิชาฟิสิกส
   
  tประกาศผลโควตาสอวน.สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1/2555 - 2556 คลิ๊ก
   
  tประกาศผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน.ระดับชาติ
ครั้งที่ 11 คลิ๊ก
   
  tการประชุมผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องเกียรติยศ 111 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   
  tประกาศผลผู้แทนศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คลิ๊ก
   
  tการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(กรอกฐานข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 10-24 เมษายน 2555) คลิ๊ก
   
  t กำหนดการค่ายอบรมเข้มสาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 2 /2554-2555 เปิดค่าย 2 / 2554-2555 วันที่ 19 มีนาคม 2555
เข้าค่าย ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ตึก 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
(หยุดเรียนวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555)
ปิดค่าย 2 / 2554-2555 วันที่ 31 มีนาคม 2555
สถานที่ในการอบรม ไม่เกินระดับชั้น ม.4 ตึก 8 ระดับชั้น ม.5 ตึก 8
สอบปลายค่าย 2 วันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 09.00 - 14.30 น. ไม่เกินระดับชั้น ม.4 ห้องประชุม ตึก 60 ปี
ระดับชั้น ม.5 ห้องโสตทัศนศึกษา ตึก 9
   
 

t ให้นักเรียนที่เข้าค่ายอบรมเข้ม สอวน. สาขาวิชาฟิสิกส์
ครั้งที่ 1 / 2554 ในระหว่างวันที่ 3 – 21 ตุลาคม 2554
ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมีเวลาเข้ารับการ
อบรมครบตามเกณฑ์และได้รับเกียรติบัตร

ให้เข้าสอบปลายค่ายในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554
เวลา 09.00 -15.00 น.

- กลุ่มระดับชั้นไม่เกิน ม.4 สอบที่ห้องโสตทัศนศึกษา ตึก 60 ปี
- กลุ่มระดับชั้น ม.5 สอบที่ห้องโสตทัศนศึกษา ตึก 9

   
  tประกาศผล สอวน.สาขาฟิสิกส์ 1 2554-2555
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
   
  t นายพงษ์พิจิตร ชวนรักษาสัตย์ นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล
เหรียญทองแดงในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส
์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 ระหว่าง
วันที่ 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2554 ณ เมืองคอร์ซอว์
ประเทศโปแลนด์
   
  t นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทยการแข่งขัน 2011 Asian Science Camp ระหว่าง
วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2554 ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้
คือ นางสาวสุวิมล สิระนาท สาขาเคมี และ
นางสาวพรกมล ติรณะประกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในสาขาชีววิทยา
   
  t การสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
สาขา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ใบสมัคร) นักเรียนเตรียมฯ ยื่นใบสมัครได้ที่ตึกปฏิบัติการฯ ชั้น 2 ห้อง 522
   
  tสำหรับนักเรียนที่สมัครสอบเคมีออสเตรเลีย วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554 .ในคาบที่ 8 และ 9 สนามสอบตึกคุณหญิงหรั่ง ตึก 55 ปี และตึก 3 นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ตรวจสอบสถานที่สอบ และไปถึงสนามสอบก่อนกำหนดเวลา
   
  t ผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกครั้งที่ 22 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงิน
คือ นางสาวอัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ
   
  t นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคว้ารางวัลในการแข่งขัน
ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42 โดยนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง คือ
นายภคพล ศุภนิรัติศัย
รางวัลเหรียญเงิน คือ นายพงศภัค สวัสดิรักษ์
รางวัลเหรียญทองแดง คือ นายจิรัฏฐ์ จิระวิชิตชัย
   
  tศูนย์ สอวน. ฟิสิกส์ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
เป็นโควตา เข้าอบรมเข้ม ครั้งที่ 1/2554-2555 คลิ๊กที่นี่
   
  t ประกาศรายชื่อ LO ฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ปฏิบัติหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 7-19 กรกฎาคม 2554
คลิ๊กที่นี่
   
  t นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายการเรียนวิทย์-ประยุกต์
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน World Robocop Junior 2011 ณ เมืองอิสตันบรู ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 5 - 12 กรกฎาคม 2554
ดูแลโดยคุณครูถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล
   
 

t ผู้แทนประเทศไทยคว้า 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 3 เกียรติคุณประกาศ จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
ระดับทวีปเอเซีย ที่อิสราเอล คลิ๊กที่นี่

   
  t รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับ
และอำนวยความสะดวก การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 10 - 18 กรกฎาคม 2554
คลิ๊กที่นี่
   
  t โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2554
   
  t รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับรางวัล การแข่งขัน
ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 คลิ๊กที่นี่
   
 

t ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2554

   
  t โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง"ความลี้ลับของปม"
  โดย นายกานต์ อิ่มวัฒนา นายฉัตรดนัย อัครภาส และนายวรฐ ภควัตสุนทร
  ไปเสนองาน Forum The third International Science youth
  ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2554 เป็นปีที่ 3 โดยมี
  ครูนิพนธ์ ศรีนฤมล เป็นที่ปรึกษา และูดูแลการเดินทางครั้งนี้
   
  tผลการสอบคัดเลือกนักเรียน สอวน.ฟิสิกส์ ค่ายที่ 1 2553-2554
  หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 หน้าที่ 4
   
  ผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ตัวแทนระดับ ม.ต้น คือ โรงเรียน
  สามเสนวิทยาลัย ระดับ ม.ปลาย คือ โรงเรียนเทพศิรินทร์
  ดูผลการแข่งขัน
   
   
 
 
 
 

นายวัชระ อวยสินประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ปี 2556 ณ ประเทศรัสเซีย วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2556
ทั้งนี้คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม จากม.ศิลปากร เป็นหัวหน้าทีม , ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรองหัวหน้าทีม , ดร.อมราวรรณ อินทศิริ จุฬาฯ
เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม และดร.สนธิ พลชัยยา จากสสวท.เป็นผู้จัดการทีม

 
 
 

นายไชยสิทธิ์ เลิศกุลทานนท์ ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันดาราศาสตร์
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2556 ณ ประเทศกรีซ
วันที่ 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 โดยมีผศ. ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์
จากม.ขอนแก่น เป็นหัวหน้าทีม , ผศ. ดร.พิเชษฐ กิจธารา
จากม.มหิดล เป็นรองหัวหน้าทีม

 
 
 
 

นายกิตติภัทร ภู่พงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ นายกัญจ์ รวยแท้
ไดัรับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ณ ประเทศเดนมาร์ค วันที่ 7 - 15 กรกฎาคม 2556 ในครั้งนี้มีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
อาจารย์สุจินต์ วังสุยะ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีม ผศ.ดร.รัชภาคย์
จิตต์อารี มหาวิทยาลัยมหิดล รองหัวหน้าทีม รศ. สุวรรณ คูสำราญ
มูลนิธิ สอวน. ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และนางสาวสุทธิดา บุญทวี สสวท.
ผู้จัดการทีม

 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยนักเรียนทั้ง 3 คน เป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสนใจ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 (Gifted Science 8th)

1. นายสวิตต์ คงเดชาเลิศ
2. นายภควัฒน์ ภาณุวัฒน์สุข
3. นายธวัชวงศ์ ตัณชวนิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิพนธ์ ศรีนฤมล

 
 
 


การแข่งขันฟิสิกส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 10
พิธีเปิด 25 เมษายน 2554
พิธีปิด 29 เมษายน 2554
 
 
 
เว็บไซต์ของนักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
227 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  Tel/Fax: 02 251 2739
Department of Science 2010 © All rights reserved.