ผู้สอนวิชาเคมี
น.ส. จารุจิต สุรพินิจ
น.ส. จินต์จุฑา กองรัตน์สกุล
น.ส. ปณิษฎา ฉัตรศิริชัย
น.ส. วริศรา เปี่ยมสุวรรณ
น.ส. อาภานันท์ ชื่นชม
น.ส. เฌอมาลย์ ชาญณรงค์
น.ส. ณัฐชมพร ฤทธิ์ผดุงศิลป์
น.ส. เบญญา ภัทรเกียรติเจริญ
น.ส. สาธินี ศุภปีติพร
นาย ณัฐวีร์ มหาพรรณ
น.ส. ณัฐณิชา อัศดาสุข
น.ส. ชลลดา พัฒนะอเนก
น.ส. ปัณฑารีย์ จิรังวรพจน์
น.ส. อังสนา จารุชัยยง
น.ส. อัจฉริยาพร ตังธนาวิรุตม์
นาย ชนาธิป ลิ้มวรรณเดช

ผู้จัดทำข้อสอบวิชาเคมี
น.ส. กานต์ ชนกชำนาญช่าง
น.ส. ธัญลักษณ์ จารุศรีบุญชัย
น.ส. นิชา เจตวิเศษไพศาล
น.ส. ปวีนุช กุลาเลิศ
น.ส. ปัณฑ์ชนิต ยงเกียรติกานต์

ผู้สอนวิชาฟิสิกส์
นาย กิตต์ วงศ์เศวตมาลย์
นาย นนท์ โฆษิตกิตติวณิชย์
นาย นนท์ปวิธ ลีฬหาวงศ์
นาย เผ่าพัฒน์ เพ็ญสุภา
นาย ภวัต อัศวนันท์
น.ส. ญาณิศา ด่านวชิระกุล
น.ส. ญาฬี แซ่ตัน
น.ส. ณิชชาทิพ มาลีหวล
น.ส. ธีริศรา เอกพัฒนพาณิชย์
น.ส. พักตร์เพ็ญ ภาวศุทธิกุล

ผู้จัดทำข้อสอบวิชาฟิสิกส์
นาย ดวนิตย์ สถิตสัมพันธ์
นาย ธรรศ วิษณุโยธิน
นาย ธีราทร ชังเก
นาย วชิรวิทญ์ ลิ้มมธุรสกุล
นาย อาณัตพงศ์ ศรีวงศ์พานิช

ถ่ายทำ
นาย ชนกันต์ งามเจริญ
นาย ภูริพัฒน์ วัฒนสุรีย์พจน์
นาย ศุภณัฐ วิโรจน์ตระการ

จัดทำโฮมเพจ
นาย ฐิติศักดิ์ มหันต์ชาครพงศ์
นาย ธนภัทร์ เศรษฐการุณย์
นาย ศุภชัย ทรัพย์ธนากร
นาย ธนิน เหรียญไพโรจน์