หน้าหลัก : ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

กฎหมายลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์  เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ด้านวรรณกรรม ผลงานด้านศิลปะ และด้านอื่นๆ
ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใดๆ เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ อันเป็นสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์
งานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์๕ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่ภาพ หรืองานอื่นๆในแผนกวรรณกรรม แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวที่จะทำซ้ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่
อายุแห่งการค้าครองลิขสิทธิ์
1) ลิขสิทธิ์ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
2) ลิขสิทธิ์ที่เกิดจากผู้สร้างสรรค์ร่วมกันหลายคน ให้คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้าย และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
3) งานมีลิขสิทธิ์ที่ผู้สร้างสรรค์ตายก่อนได้มีการโฆษณางาน ให้มีลิขสิทธิ์มีอยู่ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก
4) ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์   ให้มีอายุ 25 ปีนับแต่ได้มีการสร้างสรรค์ หรือมีการโฆษณาครั้งแรก


<<ย้อนกลับ

 
แจ้งข่าวสาร
เข้าสู่บทเรียน
แบบฝึกหัด
คณะผู้จัดทำ
ไปยัง Facebook Fanpage
ส่ง E-Mail ถึงคณะผู้จัดทำ