แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ศาสนาสากล
1.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของศาสนา
ก.ศาสดา พิธีกรรม
ข.รูปเคารพ พระเจ้า
ค.ศาสนสถาน คัมภีร์
ง.นักบวช ศาสดา

2.ข้อใดเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม
ก.พุทธ เชน
ข.คริสต์ อิสลาม
ค.ยูดาย พราหมณ์-ฮินดู
ง.สิข โซโรอัสเตอร์

3.ข้อใด คือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
ก.พระอุบาลี
ข.พระอานนท์
ค.พระธรรมวินัย
ง.พระมหากัสสปะ

4.อริยสัจ4เป็นพื้นฐานของหลักธรรมทั้งหลายเพราะเหตุใด
ก.เป็นหลักแสดงถึงกฏแห่งกรรม
ข.เป็นหลักแสดงถึอการแก้ปัญหาชีวิต
ค.เป็นหลักแสดงถึงการแสวงหาความจริง
ง.เป็นหลักแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผล

5.คำว่า"สังขาร"ในขันธ์5หมายถึงข้อใด
ก.ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย
ข.การกำหนดรู้เพื่อแยกแยะกายและจิต
ค.ประสาทสัมพันธ์ต่างๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ง.แรงจูงใจที่ผลักดันให้มนุษย์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

6."พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและพระสาวก มีเรื่องราวประกอบ เช่น บุคคล สถานที่ และโอกาสที่เป็นเหตุให้แสดงพระธรรมนั้นๆ"จากข้อความหมายถึงอะไร
ก.พระวินัยปิฎก
ข.พระสุตันตปิฎก
ค.พระอภิธรรมปิฎก
ง.พระไตรปิฎก

7.มรรคมีองค์8 ข้อที่เป็นองค์แห่งปัญญา คือ
ก.สัมมาสังกัปปะ สัมมาสมาธิ
ข.สัมมาทิฏฐิ สัมมากัมมันตะ
ค.สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
ง.สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ

8.ข้อใดถูกต้อง
ก.สมาธิ คือ การฝึกกายให้ตั้งตนอยู่ในสิ่งที่พึงกระทำ
ข.ศีล คือ การฝึกอบรมจิตให้แน่วแน่ มั่นคง
ค.ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์
ง.ปัญญาคือ ความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ เพื่อพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง

9.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของศาสนา
ก.สอนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม
ข.สอนให้คนหลงเชื่อ งมงาย
ค.สอนให้แก้ปัญหาในชีวิตอย่างมีเหตุผล
ง.เป็นแนวทางให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์

10.ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก.อนิจจตา-ความไม่เที่ยงแท้
ข.สภาวะทุกข์-ทุกข์จร
ค.สมุทัย-สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
ง.สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ

11.ข้อใดที่ไม่ใช่ดินแดนชมพูทวีปในอดีต
ก.อินเดีย เนปาล
ข.อิรัก อิหร่าน
ค.บังคลาเทศ ปากีสถาน
ง.ภูฏาน อินเดีย

12.หลักธรรมใดที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
ก.อริยสัจ4
ข.มรรค8
ค.นิพพาน
ง.โอวาทปาติโมกข์

13.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระไตรปิฎก
ก.พระวินัยปิฎก-เกี่ยวกับความประพฤติ
ข.พระสุตันตปิฎก-พระธรรมเทศนา
ค.พระอภิธรรมปิฎก-หลักวิชา
ง.ถูกทุกข้อ

14.ข้อใดไม่ใช่มูลเหตุของเกิดศาสนา
ก.ความไม่รู้ในเหตุผล
ข.ความต้องการเป็นใหญ่
ค.ความต้องการที่พึ่งทางใจ
ง.ความเลื่อมใสศรัทธา

15.รูปธรรมจักรที่มี8ล้อซี่นั้น หมายความถึงอะไร
ก.พิธีกรรมของศาสนาพุทธ8พิธี
ข.วันสำคัญทางศาสนา8วัน
ค.อริมรรค8องค์
ง.พระไตรปิฎก8หมวด

16.ลักษณะหลักของลัทธิ คืออะไร
ก.เพื่อประโยชน์ของชนบางกลุ่ม
ข.คำสอนมีความศักดิ์สิทธิ์
ค.มีจุดมุ่งหมายสูงสุด
ง.แก่นแท้คำสอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้

17.ข้อใดถูกต้อง
ก.คำว่าศาสนามาจากภาษาอังกฤษว่า Doctrine
ข.ทุกศาสนาต้องมีนักบวช
ค.เอกเทวนิยม คือ ศาสนาที่นับถือศาสดาองค์เดียว
ง.ศาสนาเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเพราะควมกลัว

18.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ขันธ์5
ก.รูป-ธาตุทั้ง4
ข.เวทนา-ความรู้แจ้งอารมณ์
ค.สัญญา-ความจำได้หมายรู้
ง.สังขาร-สภาพปรุงแต่งจิต

19.ไตรลักษณ์ คือ สามัญสัญลักษณ์ 3 อย่าง ได้แก่ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตา ข้อใดคือความหมายของทุกขตา
ก.ความไม่เที่ยงแท้
ข.ความอยากมี อยากเป็น
ค.ทุกสิ่งไม่มีตัวตน
ง.สภาวะที่ทนอยู่ได้ยาก

20.ศาสนาใดที่มีองค์ประกอบทางศาสนาไม่ครบ
ก.ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
ข.ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ค.ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ
ง.ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู