แบบฝึกหัด
1.หลักศิลาจารึกที่ 1 เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมากที่สุด
ก.  พระมหาธรรมราชาที่ 1
ข.    พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ค.  พ่อขุนรามคำแหง
ง.    พ่อขุนบานเมือง

2.คำว่า “กูไปตีหนังวังช้างได้” มีความหมายตรงกับข้อใดที่สุด
ก.    ไปปล้นช้างข้าศึกมาได้
ข.    ไปคล้องช้าง
ค.     ไปชนช้าง
ง.     ไปทำยุทธหัตถี

3.ข้อความใดบ่งบอกถึงความกล้าหาญของพ่อขุนรามคำแหงได้เป็นอย่างดี
ก.    กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู
ข.    กูบ่หนี กูขี่ช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู
ค.    ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพายจแจ้น
ง.     กูไปรบขุนสามชน หัวซ้ายขุนสามชนขับมา

4.ข้อใดมิใช่ลักษณะอักษรสมัยของพ่อขุนรามคำแหง
ก.    สระอัว ที่ไม่มีตัวสะกดตาม ใช้ วว เช่น ตวว อ่านว่า ตัว
ข.    ตัว ม ที่ใช้เป็นตัวสะกดให้ใช้นฤคหิตแทน เช่น กลํ (กลม)
ค.    สระอะ เมื่อมีตัวสะกดให้ใช้พยัญชนะซ้อนกัน เช่น น่งง (นั่ง), ขบบ (ขับ)
ง.    มีการใช้วรรณยุกต์ 4 รูป คือไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา

5.ใครเป็นผู้คนพบหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ก.   รัชกาลที่ 1
ข.    รัชกาลที่ 3
ค.    รัชกาลที่ 2
ง.    รัชกาลที่ 4

6.หลักศิลาจารึกที่ 1 ด้านที่ 1 กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
ก.    การพรรณนาถึงเมืองสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง
ข.    กล่าวถึงการขยายอาณาเขตสมัยพ่อขุนรามคำแหง
ค.   การกล่าวสรุปสรรเสริญ และยอพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ง.    พระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง

7.หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีคุณค่าในด้านใดมากที่สุด
ก.    อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์
ข.    อักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์
ค.    สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ง.    รัฐศาสตร์และประวิติศาสตร์

8.หลักศิลาจารึกที่ 1 ด้านที่ 3 กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
ก.    พระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง
ข.    การกล่าวสรุปสรรเสริญ และยอพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ค.    อาณาเขตของอาณาจักร เมืองสุโขทัย
ง.    การพรรณนาถึงเมืองสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง

9. จุดมุ่งหมายในการแต่งสุภาษิตพระร่วง คือ
ก.   เล่าประวัติของผู้แต่ง
ข.   สั่งสอนประชาชนด้านการประพฤติปฏิบัติตน
ค.   สั่งสอนเรื่องความดีความชั่ว
ง.   เพื่อให้เราเกรงกลัวต่อบาป

10. สุภาษิตพระร่วง มีลักษณะการแต่งอย่างไร
ก.   กลอน
ข.   กาพย์
ค.   ฉันท์
ง.   ร่าย

11. บัญญัติพระร่วงได้จารึกไว้บนฝาผนังวิหาร ณ วัดใด
ก.   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ข.   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ค.   วัดราชบพิตรมหาวิหาร
ง.   วัดพระศรีสรรเพชญ์

12. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะเด่นของเรื่องสุภาษิตพระร่วง
ก.   ใช้ถ้อยคำสั้น กระชับ
ข.   ถ้อยคำมีความซับซ้อน
ค.  เนื้อความจดจำได้ยาก ไม่คุ้นหู
ง.   เนื้อความจบลงไม่เกิน 3 วรรค

13. ในบัญญัติพระร่วงเป็นคำสอนที่ครอบคลุมหลักการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก.   การวางตัว
ข.   การทำความดี
ค.   รู้จักปรับตัวให้พ้นอันตราย
ง.   การศึกษาหาความรู้

14. วรรณคดีเรื่องใด กล่าวถึงประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ
ก.   ศิลาจารึกหลักที่ 1
ข.   ไตรภูมิพระร่วง
ค.   ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
ง.   สุภาษิตพระร่วง

15. พิธีลอยกระทงตรงกับพิธีกรรมใดในเรื่องนางนพมาศ
ก.   พิธีจองเปรียง
ข.   พิธีบุษยาภิเษก
ค.   พิธีตรียำปวาย
ง.   พิธีอาศยุช

16. นางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นพระสนมเอกของใคร

 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
 2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 3. พระมหาธรรมราชาที่ 1
 4. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3

17. เรื่องตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นงานเขียนที่ซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยใด

 1. สมัยอยุธยาตอนกลาง
 2. สมัยอยุธยาตอนปลาย
 3. สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 4. สมัยสุโขทัย

18. นางนพมาศมีความรู้ในด้านต่างๆต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

 1. โหราศาสตร์
 2. การช่างสตรี
 3. ภาษาสันสกฤต
 4. ภาษาบาลี

19. ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัยเริ่มและสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก.   พ.ศ.1728-1920
ข.   พ.ศ.1800-1972
ค.   พ.ศ.1800-1920
ง.   พ.ศ.1728-1972          
20. ข้อใดไม่ใช่วรรณคดีสมัยที่สำคัญสมัยสุโขทัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ก.   เตภูมิกถา
ข.   บัญญัติพระร่วง
ค.   ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
ง.   เสือโคคำฉันท์

21. ใครเป็นผู้แต่งวรรณคดีเรื่องเตภูมิกถา
ก.   พระมหาธรรมราชา
ข.   พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ค.   พ่อขุนรามคำแหง
ง.   เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

22. จุดมุ่งหมายในการแต่งไตรภูมิพระร่วงคือข้อใด
ก.   เพื่อเป็นการกล่าวถึงนางอันที่รักเมื่อยามที่ต้องพรากจากกัน
ข.   เพื่อเป็นการพรรณนาถึงพระร่วง
ค.   เพื่อโปรดพระราชมารดา และอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน
ง.    เพื่ออบรมสั่งสอนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วง
ก.   ดินแดนกามภูมิเป็นดินแดนที่มีแต่ความสุขและความบันเทิงปะปนกัน
ข.   ภพที่ไม่ทำลายด้วยไฟบรรลัยกัลป์ ไม่มีเพศ คือภพอรูปภูมิ
ค.   สวรรค์อันเป็นที่อยู่ของพรหมมีอยู่ทั้งหมด 4 ชั้น
ง.   วรรณคดีเรื่องนี้เริ่มต้นตั้งแต่การกำเนิดและจบลงด้วยการเวียนว่ายตายเกิด

เฉลย

 1. ค.
 2. ข.
 3. ข.
 4. ง.
 5. ง.
 6. ง.
 7. ก.
 8. ง.
 9. ข.
 10. ง.
 11. ข.
 12. ก.
 13. ข.
 14. ค.
 15. ก.
 16. ค.
 17. ค.
 18. ง.
 19. ค.
 20. ง.
 21. ก.
 22. ค.
 23. ค.

  แบบฝึกหัด
  1.การละครในข้อใดนำนิทานพื้นบ้านและชาดกมาแต่งป็นละคร อนุญาตให้ผู้หญิงร่วมแสดงด้วยในสมัยรัชกาลที่ 4
                        ก.ละครนอก                                                  ข.ละครใน
                        ค.ละครชาตรี                                                 ง.ละครโนราชาตรี
  2.พระมหานาควัดท่าทราย แต่งวรรณคดีประเภทใด
                       ก.โคลงกลบท   เพลงยาว                              ข.โคลงนิราศ     โคลงกลบท
                       ค.เพลงยาว    กลอนกลบท                            ง.โคลงนิราศ    คำฉันท์
  3.วรรณคดีเรื่องใดมีเค้าโคลงเรื่องมาจากปัญญาสชาดก
                        ก.พระมาลัยคำหลวง                                     ข.ปุณโณวาทคำฉันท์
                        ค.กลบทสิริบุลกิติ                                         ง.โคลงนิราศพระบาท
  4.วรรณคดีเรื่องอิเหนามีต้นกำเนิดตรงกับข้อใด
                        ก.นิบาตชาดก                                               ข.นิทานพื้นบ้านภาคใต้
                        ค. พงศาวดารชวา                                         ง.ปัญญาสชาดก       
  5.ข้อใดใช้แสดงเป็นละครในทุกเรื่อง
                      ก.ไกรทอง   ดาหลัง   อิเหนา                        ข.รามเกียรติ์   อุณรุท   ดาหลัง
                      ค.อิเหนา   อุณรุท   พิกุลทอง                        ง.รามเกียรติ์   สังข์ทอง   คาวี
  6.วรรณคดีคำฉันท์เพียงเรื่องเดียวในสมันกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นผลงานของใคร
                        ก.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ                   ข.พระมหานาควัดท่าทราย                          
                        ค.หลวงศรีปรีชา (เซ่ง)                                    ง. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร         
  7.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ กลบทสิริวิบุลกิติ
  ก.เนื้อเรื่องสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา        
  ข.แต่งเพื่อนเป็นอานิสงส์จะได้ถึงพระนิพพาน  
  ค.นำเค้าเรื่องมาจากนิบาตชาดก
  ง.แต่งด้วยกลอนกลบทถึง86ชนิด

  เฉลย
  ข้อ 1 ตอบ ก
  ข้อ 2 ตอบ ง
  ข้อ 3 ตอบ ค
  ข้อ 4 ตอบ ค
  ข้อ 5 ตอบ ข
  ข้อ 6 ตอบ ข
  ข้อ 7 ตอบ ค

  แบบฝึกหัด

  1. ใครคือผู้แต่งโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์

  ตอบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ขณะดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราช

  1. โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัยแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

  ตอบ คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ มีเพียง 25 บท

  1. โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัยแต่งเพื่ออะไร

  ตอบ เพื่อพรรณนาความรู้สึกที่ต้องจากนางที่รัก และบันทึกการเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาไปลพบุรี

  1. วรรณคดีเรื่องใดที่เป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา โดยมีคำประพันธ์เป็นร่ายยาว

  ตอบ นันโทปนันทสูตรคำหลวง

  1. กาพย์เห่เรือใช้ในพิธีการใด

  ตอบ กระบวนเรือหลวง หรือกระบวนพยุหยาตราชลมารค

  1. จุดประสงค์ของกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงคืออะไร

  ตอบ เป็นบทชมธรรมชาติ เพื่อความเพลิดเพลินในการเดินทาง เพื่อพรรณนากระบวนเสด็จทางสถลมารคจากท่าเจ้าสนุกถึงธารทองแดง

  1. ใครเป็นผู้ประพันธ์กาพย์ห่อโคลงนิราศ และมีจุดมุ่งหมายใด

  ตอบ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรเป็นผู้ประพันธ์ และแต่งเพื่อรำพึงรำพันถึงหญิงที่รัก

  1. ใครเป็นผู้ประพันธ์ดาหลัง หรืออิเหนาใหญ่ และใช้คำประพันธ์ประเภทใด

  ตอบ เจ้าฟ้าหญิงกุณฑลเป็นผู้ประพันธ์ และใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร

  1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเป็นพระเชษฐาของพระองด์ใด

  ตอบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

  1. พระมหานาควัดท่าทรายเป็นผู้ประพันธ์วรรณคดีเรื่องใด

  ตอบ  ปุณโณวาทคำฉันท์  โคลงนิราศพระบาท

  แบบฝึกหัดวิชาประวัติวรรณคดี
  เรื่อง พระศรีมโหสถ พระโหราธิบดี และศรีปราชญ์
  1.กวีทั้ง 3 ท่าน คือ พระศรีมโหสถ พระโหราธิบดี และศรีปราชญ์ ล้วนเป็นกวีสำคัญในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
  2.อนิรุทธ์คำฉันท์เป็นวรรณคดีที่แต่งโดยกวีท่านใด
  3.วรรณคดีสำคัญที่แต่งโดยพระศรีมโหสถมีกี่เรื่อง อะไรบ้าง
  4.มีสันนิษฐานว่ากวีท่านใดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นบิดาของศรีปราชญ์
  5.โคลงอักษรสามหมู่สามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งมาอะไร
  6.โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ฯแต่งขึ้นเพื่ออะไร
  7.โคลงนิราศนครสวรรค์ใช้คำประพันธ์ใดในการแต่งบ้าง
  8.กวีที่แต่งกาพย์ห่อโคลงคือใคร
  9.แบบเรียนเล่มแรกของประเทศไทยคือเรื่องใด และใครเป็นผู้แต่ง
  10.พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติให้คุณค่าอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
  เฉลย
  1.สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  2.ศรีปราชญ์
  3.มี 4 เรื่อง ได้แก่ โคลงอักษรสามหมู่  โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ฯ  โคลงนิราศนครสวรรค์  และกาพย์ห่อโคลง
  4.พระโหราธิบดี
  5. โคลงพิธีประดับ หรือโคลงตรีประดับ
  6.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและบรรยายสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองในสมัยนั้น
  7.บทแรกแต่งด้วยร่ายสุภาพ และตามด้วยโคลงสี่สุภาพ 69 บท
  8.พระศรีมโหสถ
  9.จินดามณี ผู้แต่งคือพระโหราธิบดี
  10.พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ถือเป็นหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งบอกเล่าสภาพบ้านเมือง ความเป็นอยู่ ความเชื่อ และสภาพแวดล้อมในยุคสมัยนั้นได้

  1 เดิมนิทานเวตสลเป็นนิทานของประเทศอไร (อินเดีย)
  2 เวตาลปัญจวิงศติ แปลว่าอะไร (นิทาน25 เรื่องของเวตาล)
  3 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ มีพ ระนามแฝงว่าอะไร (น.ม.ส.)
  4 ลักษณะคำประพันธ์เป็นแบบใด (ร้อยแก้วแทรกด้วยร้อยกลอง)
  5 เวตาลอาศัยอยู่ที่ใด (ต้นอโศกในป่าช้า)
  6 เหตุใดที่ทำให้ท้าวมหาพลกับพระมเหสีและพระธิดาต้องอพยพออกจากเมือง(เพราะข้าศึกล้อมเมือง)
  7 หมู่บ้านที่กษัตริย์ พระมเหสี และ พระธิดาไปถึงเป็นหมู่บ้านของใคร (โจร)
  8 ท้าวจันทรเสนกับพระโอรสพากันเสด็จไปทำอะไรในป่า (มาล่าสัตว์)
  9 จากการคากคะเนของท้าวจันทรเสนกับพระโอรสได้คาดคะเนว่ารอยเท้าที่ใหญ่กว่าเป็นรอยเท้าของใคร(พระมเหสี)
  10 ตามความจริง รอยเท้าที่ใหญ่กว่าเป็นของใคร (พระธิดา)

   

  ให้ทำ : กระดาษทำการสำหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555


  ตั๋วเงินรับ                                 3,400

  ลูกหนี้-เฮียชัย                        10,000

  เครื่องมือเครื่องเลี้ยงปลา          6,100

  รายได้อื่นๆ                              4,400

  รายได้ค่าบริการ                    30,000

  ค่าโฆษณา                              5,950

  เจ้าหนี้-เจ๊จู                           24,000

  เงินกู้ธนาคาร                          7,700

  อุปกรณ์เลี้ยงปลา                    5,000

  เงินสด                                   22,000

  ค่าขนส่งค้างจ่าย                     3,700

  ค่าเลี้ยงปลารับล่วงหน้า           6,900

  ค่าขนส่ง                                  4,000

  อาการและที่ดิน                    30,000

  วัสดุเลี้ยงปลา                          2,500

  ทุน-ทองดี                             26,000

  เงินถอน                                  4,300

   

  ค่าน้ำ ค่าไฟ                            1,500

  ดอกเบี้ยรับ                             1,700

   

  ค่าแรง                                    9,000

  ดอกเบี้ยจ่าย                              650

   

 24. จบเเล้วจ้าาา ที่เหลือเว้นไว้ให้ทดเลข