สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ

สมการไอออนิก คือ สมการที่แสดงไอออนบวกและไอออนลบของสารประกอบในสารละลายทั้งหมด
สมการไอออนิกสุทธิ คือ สมการที่แสดงเฉพาะไอออนบวกและไอออนลบที่เข้าทำปฏิกิริยากัน

ตัวอย่างเช่น

เมื่อผสมสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) กับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2Co3) แล้วพบว่ามีตะกอนสีขาวเกิดขึ้น ตะกอน
นี้ไม่ควรเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพราะว่า NaOH ละลายได้ในน้ำและแตกตัวเป็นไอออนอยู่ในของเหลว ดังนั้นจึงเป็นตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)สามารถเขียนสมการ ได้ดังนี้

สมการไอออนิก

สมการที่แสดงไอออนอิสระของสารประกอบไอออนิกในสารละลายครบทุกชนิดเช่นนี้เรียกว่า " สมการไอออนิก" เนื่องจากปฏิกิริยานี้มี OH และ Na ปรากฏอยู่ทั้ง 2 ด้าน และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาจึงตัดออกไปได้ ส่งไอออนที่ทำปฏิกิริยาแล้ว ได้ผลิตภัณฑ์คือ Ca กับ CO3เท่านั้นจึงเขียนสมการได้เป็น ดังนี้

สมการไอออนิก

 สมการไอออนิกสุทธิ