ฟังก์ชันอินเวอร์ส

  ฟังก์ชันอินเวอร์ส

ถ้า f เป็นฟังก์ชัน 1-1 ไม่ว่าจะไปยัง (into) หรือ ทั่วถึง (onto) ก็ตามที่ f -1

ซึ่งเรียกว่า ฟังก์ชันอินเวอร์สของ f ก็คือ ฟังก์ชันที่เกิดจากการนำคู่อันดับใน f มาสลับที่นั่นเอง

หมายเหตุ ฟังก์ชันแบบอื่นๆ จะไม่มี ฟังก์ชันอินเวอร์ส