ความแรงของกรด-เบส

 

เบสแก่ คือ เบสที่แตกตัวได้มากหรือ เบสที่แตกตัวให้ OH- ได้ 100 % หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเล็กโทรไลต์แก่ ได้แก่ เบสหมู่ 1 ทุกตัว และเบสหมู่ 2 ยกเว้น Be(OH)2
กรดแก่ คือ กรดที่แตกตัวได้มากหรือ กรดที่แตกตัวได้ H+ 100 % หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเล็กโทรไลต์แก่ แบ่งออกเป็น
กรด Hydro ได้แก่ HCl, HBr, HI
กรด Oxy ได้แก่ HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4

Note: กรด Oxy ที่แก่ ให้นำจำนวนออกซิเจนลบกับจำนวน H+ ที่แตกตัวได้ ถ้าผลลัพธ์ได้มากกว่า 2 ขึ้นไปจะเป็นกรดแก่


การเปรียบเทียบความแรงของเบส

  • ความแรงเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดไอออนใหญ่ขึ้น(จากบนลงล่าง) จะได้ว่า CsOH>RbOH>KOH>NaOH>LiOH
  • ความแรงลดลงจากซ้ายไปขวา NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3

การเปรียบเทียบความแรงของกรด

1.กรดไฮโดร

  • ความแรงของกรดเพิ่มขึ้นจากบนลงล่าง HF<HCl<HBr<HI
  • ความแรงของกรดเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา CH4<NH3<H2O<HF

2.กรด Oxy จะแก่ขึ้นเมื่อเลขออกซิเดชันของอะตอมกลางมีค่าสูงขึ้น

  • H2SO4>H2SO3(เลขออกซิเดชันของ S ใน H2SO4 (+6) มีค่ามากกว่าของ H2SO3(+4))
  • HClO<HClO2<HClO3<HClO4 (+1< +3 < +5 < +7)

ในกรณีที่ อะตอมกลางของกรด Oxy มีเลขออกซิเดชันเท่ากัน ความแรงของกรดเพิ่มขึ้นเมื่อสภาพไฟฟ้าลบของอะตอมกลางเพิ่มมากขึ้น เช่น

  • HClO4>HBrO4>HIO4>H2SO4>H2SeO4>H3PO4>H3AsO4H3SbO4

เมื่ออะตอมกลางอยู่ในหมู่เดียวกัน ความแรงลดลงจากบนลงล่างของหมู่