เกลือ

 

   เกลือ เป็นสารประกอบไอออนิก (ionic compound) ประกอบด้วย cation(ไอออนที่มีประจุบวก) และ anion(ไอออนที่มีประจุลบ) เกลือมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า ไอออนที่ประกอบเป็นเกลือเป็นได้ทั้งสารอนินทรีย์(Cl-) หรือสารอินทรีย์(CH3COO-) เกลือจะเกิดขึ้นได้เมื่อกรดและเบสทำปฏิกิริยาด้วยกัน(เรียกว่า ปฏิกิริยาสะเทิน)

ตัวอย่างของปฏิกิริยาสะเทิน เช่น

็HCl + NaOH ---> NaCl + H2O

สมบัติของเกลือที่สำคัญ

 1. เกลือ มีสถานะปกติเป็นของแข็ง ซึ่งจะไม่นำไฟฟ้า
 2. เป็นสารละลาย(อิเล็กโทรไลต์) เพราะเมื่อละลายน้ำบริสุทธิ์ หรือทำให้หลอมเหลว จะนำไฟฟ้าได้
 3. สารละลายเกลืออาจเป็นกรด กลาง หรือเบสก็ได้
  1. เกลือที่มีคุณสมบัติเป็นกรด เกิดจาก กรดแก่ + เบสอ่อน
  2. เกลือที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง เกิดจาก กรดแก่ + เบสแก่
  3. เกลือที่มีคุณสมบัติเป็นเบส เกิดจาก กรดอ่อน + เบสแก่
  4. แต่ เกลือที่เกิดจาก กรดอ่อน + เบสอ่อน ยังไม่สามารถสรุปสถานะได้ ขึ้นอยู่กับการแตกตัว โดย เกลือเหล่านี้สามารถเกิดไฮโดรไลซิสได้

ไฮโดรไลซิส

ไฮโดรไลซิส คือ ปฏิกิริยาระหว่างเกลือกับน้ำเมื่อเกลือละลายน้ำจะแตกตัว ให้ไอออนบวกและไอออนลบ ไฮโดไิลซิสของไอออนจะเป็นปฏิกิริยากรด - เบส ตามทฤษฎีบรอนสเตด - เลารี ดังนี้

ไอออนบวกเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส

M+ + H2O MOH + H+

กรด + เบส เบส + กรด

ไอออนลบเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส

X- + H2O HX + OH-

เบส + กรด กรด + เบส

           ผลจากปฏิกิริยาจะเป็น H+ หรือ OH- ซึ่งส่งผลถึงสารละลาย คือ แบบแรกจะ ทำให้สารละลายเป็นกรด (pH < 7) แต่แบบหลังจะทำให้สารละลายเป็นเบส (pH > 7) เกลือ ที่จะเกิดไฮโดรไลซิสได้จะต้องเป็นเกลือ ที่มีไอออนของเบสอ่อนหรือกรดอ่อน นั่นคือเป็นเกลือ ที่เกิดจากกรดอ่อนกับเบสแก่ หรือกรดแก่กับเบสอ่อน หรือกรดอ่อนกับเบสแก่ หรือกรดอ่อน กับเบสอ่อน ส่วนเกลือระหว่างกรดแก่กับเบสแก่จะไม่เกิดไฮโดรลิซิส นั่นคือ ไม่มีไอออนใดๆ จากเกลือมาทำปฏิกิริยากับน้ำทำให้ pH ของน้ำไม่เปลี่ยนแปลง (pH = 7)