ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์งานแนะแนว
หน้าแรก
งานแนะแนว
ประกาศจากงานแนะแนว
GAT-PAT
ข่าวการศึกษา
ข่าวทั่วไป/ประกวด/แข่งขันต่างๆ
การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552
ข้อมูลการงานและอาชีพ
เก่ง ดี มีสุข
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
เรื่องมาใหม่
รายชื่อหอพัก
ทุนการศึกษาของโรงเรียน
ติดต่องานแนะแนว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปฎิทินงานแนะแนว
สอบถามความเห็น
ใครเข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์บ้าง?
  
จำนวนผู้ใช้ปัจจุบัน
ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Wednesday, 12 November 2014

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการ “รับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://web.reg.tu.ac.th ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดโครงการ “แนะแนววิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ครั้งที่4” (Chemical Engineering Ladkrabang Camp #4) ในระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2557 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง www.facebook.com/CELcamp จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทเรียนดี นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://mult.chandra.ac.th/cw/student จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

4. สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการ “ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ (กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด) ครั้งที่9 ตอน ฮอร์โมนวัยเด็กเกรียน ณ โรงเรียน PT & OT วิทยา” ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

5.โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มปตท.และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง จะจัดกิจกรรม “เปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประจำปี2557” (KWIT OPEN HOUSE 2014) ในวันที่ 15 ,22,29 พฤศจิกายน และ 13 ธันวาคม 2557 ณ อาคารปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต จึงขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://kwit.pttplc.com

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 12 November 2014 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Monday, 03 November 2014
        1. โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2557 ทางเว็บไซต์www.be.econ.tu.ac.th และจะมีการจัดงาน B.E. Thammasat Open House 2015 ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
        2. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.decentrance.ac.th
        3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการเรียนดี และโควตาโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจสมัครได้ทาง www.sci.kmutnb.ac.th จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
        4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในระบบรับตรงทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.admission.mfu.ac.th จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
        5. คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียดได้ทาง www.kcn.ac.th จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
        6. คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
        7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558ในหลักสูตรต่างๆ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.kmitl.ac.th/chumphon และต้องสมัครที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
        8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2558 ในโครงการ PSU Smart Student for ASEAN เพื่อเข้าเรียนต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.phuket.psu.ac.th/student_admissions ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 03 November 2014 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Monday, 13 October 2014

1. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาศาสนศึกษา) ประเภทรับตรงรอบแรก ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ทาง www.crs.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโครงการปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ประจำภาค1 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ(วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์)รุ่นที่1/2 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.bba-logistics.ru.ac.th

3. สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) จะจัดงาน “มหกรรมเรียนต่อมัธยมทั่วโลก” ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00-17.00น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

4.ชมรมELECTRONICS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ E-CAMP 2014” ในระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2557 นักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.facebook.com/mahidolecamp2014 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

5. สมาคมโรงเรียนประจำ หรือ Association of Boarding Schools (TABS) จะจัดงานการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา “Boarding School Admission Fair 2014” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 18.30-20.30น. ณ ห้องบอลรูม1 โรงแรมแชงกรี-ร่า กรุงเทพฯ

6. One360 เปิดคอร์สสำหรับนักเรียนที่สนใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.one360.co.th สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 3 ตุลาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Friday, 03 October 2014

        1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะจัดสอบGAT/PATครั้งที่ 1/2558 ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557 โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 และGAT/PATครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2558 จะรับสมัครในวันที่ 5-27 มกราคม 2558  นักเรียนที่จะสมัครดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.niets.or.th

        *ในการสมัครสอบGAT/PAT นักเรียนไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร

        2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (4ปี) โดยจากรับสมัครระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2557 – 7 พฤศจิกายน 2557 ทาง http://admission.swu.ac.th

        3.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th

        4. Hong Kong University of Science and Technology รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2015/2016 โดยจะเปิดรับสมัครถึงเดือนมกราคม 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง http://join.usr.hk

        5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการบริหารและการท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว และสมัครได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

        6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้โควตานักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจ ให้ติดต่อที่ห้องแนะแนว

        7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในประเภทโควตา ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.sut.ac.th/ces ระหว่างวันที่  27ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2557

        8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี ต่อเนื่อง) ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง http://admis.rmutp.ac.th จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557

        9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.admissions.rmutk.ac.th จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

        10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จะจัดงาน “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้ที่สนใจดูข้อมูลได้ที่ http://eduserv.ku.ac.th หรือ www.ku.ac.th

        11. สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการ “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัคได้ทาง http://ednet.ac.th/~edkkusanfan/ จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

        12. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะจัดโครงการ “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” โดยให้ผู้ที่สนใจผลิตคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข” (ค่านิยมไทย 12 ประการ) โดยจะเปิดรับผลงานถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.m-culture.go.th และ www.c-me.go.th

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 25 กันยายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 25 September 2014

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่1 ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.csc.ku.ac.th

 

2. สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะจัด “ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่3” ในวันที่ 18ตุลาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/MUTHAIMEDCAMP จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2557

 

3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการ “อบรมเทคนิคพิชิตข้อสอบGAT ภาษาอังกฤษ และทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบGATภาษาไทย” โดยมีตารางอบรมดังต่อไปนี้

 

1-2 พฤศจิกายน  2557

8-9 พฤศจิกายน  2557

รังสิต

เทคนิคพิชิตข้อสอบGATภาษาอังกฤษ

ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบGATภาษาไทย ข้อสอบภาษาไทยสามัญ7วิชา และO-NET

ท่าพระจันทร์

ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบGATภาษาไทย ข้อสอบภาษาไทยสามัญ7วิชา และO-NET

เทคนิคพิชิตข้อสอบGATภาษาอังกฤษ

โดยมีค่าใช้จ่ายคอร์สละ1,000บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่

 

4. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จะจัดโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน “TISCO Fun-nancial Champion” ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน โดยจะจัดเป็นค่ายในวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.tisco.co.th/th/aboutus/social.html โดยสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ภายใน วันที่ 10 ตุลาคม 2557

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 23 กันยายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Tuesday, 23 September 2014

1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับรายการสำรวจโลก จัดสอบแข่ง ขันชิงทุนการศึกษา “โครงการทุนสำรวจโลก eListening” เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.au.edu

2. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.pim.ac.th

3. สำนักงาน ก.พ. จัด “งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:00 – 18:00น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าว

4. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จะจัดโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ครั้งที่1 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม1และ2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/mdquiz2557kku

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 17 กันยายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Friday, 19 September 2014

1. มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2557นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.academic.rmutto.ac.th

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในโครงการพิเศษ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.tds.tu.ac.th จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มิถุนายน  2558 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.wu.ac.th

4. คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการ “ค่ายจับจิต” ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.jubjitcamp.jimdo.com จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 16 กันยายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Tuesday, 16 September 2014

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://regservice.buu.ac.th จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

2. สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครคัดเลือก บุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) ณ มหาวิทยาลัย Nanzan      เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.ojsat.or.th

3. รัฐบาลญี่ปุ่น จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ “Mass Media 5th Batch” นักเรียนชั้นม.4และม.5ที่สนใจด้านสื่อสารมวลชน มัลติมีเดียและสื่อออนไลน์ต่างๆ ดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนว โดยนักเรียนจะต้องมาสัมภาษณ์ที่ห้องหมวดภาษาอังกฤษ ตึก3 ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 9.00-12.00น.

4. มหาวิทยาลัยเอเชียน จะจัดค่ายฤดูใบไม้ร่วง ในวันที่9-22 ตุลาคม 2557 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557

5. สถาบันการศึกษานานาชาติ จัดงาน “IIE annual U.S. Higher Education Fair”ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 12:00–16:00น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 16 September 2014 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 15 กันยายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Monday, 15 September 2014

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน รับสมัครวันนี้ – 22 กันยายน 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.reg.cmu.ac.th

2. ภาควิชาธรณีวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนธรณีวิทยาครั้งที่ 12 วันที่      24 – 26 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครวันนี้ – 22 กันยายน 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.facebook.com/geologycamp

3. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.sufuncamp.com หมดเขตรับสมัครภายใน วันที่ 24 กันยายน 2557

4. มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ รับสมัครวันนี้ – 30 กันยายน 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.brandssummercamp.com

5. The AEO Tour จะจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 13:00-16:00น.

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 21 August 2014

1. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.ssruic.ssru.ac.th จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2557

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักเรียนชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.5 เพื่อเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรี นักเรียนที่สนใจ ให้มาลงชื่อได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

        3. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำจัดงาน “RTANC Open House 2014: เปิดบ้านสานฝัน...สู่พยาบาลทบ.” ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 12.30 – 16.00น. ณ อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกิงทัพบก ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.rtanc.ac.th

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>