ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์งานแนะแนว
หน้าแรก
งานแนะแนว
ประกาศจากงานแนะแนว
GAT-PAT
ข่าวการศึกษา
ข่าวทั่วไป/ประกวด/แข่งขันต่างๆ
การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552
ข้อมูลการงานและอาชีพ
เก่ง ดี มีสุข
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
เรื่องมาใหม่
รายชื่อหอพัก
ทุนการศึกษาของโรงเรียน
ติดต่องานแนะแนว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปฎิทินงานแนะแนว
สอบถามความเห็น
ใครเข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์บ้าง?
  
จำนวนผู้ใช้ปัจจุบัน
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Monday, 13 October 2014

1. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาศาสนศึกษา) ประเภทรับตรงรอบแรก ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ทาง www.crs.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโครงการปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ประจำภาค1 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ(วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์)รุ่นที่1/2 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.bba-logistics.ru.ac.th

3. สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) จะจัดงาน “มหกรรมเรียนต่อมัธยมทั่วโลก” ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00-17.00น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

4.ชมรมELECTRONICS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ E-CAMP 2014” ในระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2557 นักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.facebook.com/mahidolecamp2014 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

5. สมาคมโรงเรียนประจำ หรือ Association of Boarding Schools (TABS) จะจัดงานการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา “Boarding School Admission Fair 2014” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 18.30-20.30น. ณ ห้องบอลรูม1 โรงแรมแชงกรี-ร่า กรุงเทพฯ

6. One360 เปิดคอร์สสำหรับนักเรียนที่สนใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.one360.co.th สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 3 ตุลาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Friday, 03 October 2014

        1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะจัดสอบGAT/PATครั้งที่ 1/2558 ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557 โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 และGAT/PATครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2558 จะรับสมัครในวันที่ 5-27 มกราคม 2558  นักเรียนที่จะสมัครดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.niets.or.th

        *ในการสมัครสอบGAT/PAT นักเรียนไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร

        2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (4ปี) โดยจากรับสมัครระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2557 – 7 พฤศจิกายน 2557 ทาง http://admission.swu.ac.th

        3.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.msu.ac.th หรือ www.acad.msu.ac.th

        4. Hong Kong University of Science and Technology รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2015/2016 โดยจะเปิดรับสมัครถึงเดือนมกราคม 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง http://join.usr.hk

        5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการบริหารและการท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว และสมัครได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

        6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้โควตานักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจ ให้ติดต่อที่ห้องแนะแนว

        7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในประเภทโควตา ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.sut.ac.th/ces ระหว่างวันที่  27ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2557

        8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี ต่อเนื่อง) ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง http://admis.rmutp.ac.th จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557

        9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.admissions.rmutk.ac.th จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

        10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จะจัดงาน “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้ที่สนใจดูข้อมูลได้ที่ http://eduserv.ku.ac.th หรือ www.ku.ac.th

        11. สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการ “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัคได้ทาง http://ednet.ac.th/~edkkusanfan/ จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

        12. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะจัดโครงการ “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” โดยให้ผู้ที่สนใจผลิตคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข” (ค่านิยมไทย 12 ประการ) โดยจะเปิดรับผลงานถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.m-culture.go.th และ www.c-me.go.th

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 25 กันยายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 25 September 2014

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่1 ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.csc.ku.ac.th

 

2. สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะจัด “ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่3” ในวันที่ 18ตุลาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/MUTHAIMEDCAMP จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2557

 

3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการ “อบรมเทคนิคพิชิตข้อสอบGAT ภาษาอังกฤษ และทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบGATภาษาไทย” โดยมีตารางอบรมดังต่อไปนี้

 

1-2 พฤศจิกายน  2557

8-9 พฤศจิกายน  2557

รังสิต

เทคนิคพิชิตข้อสอบGATภาษาอังกฤษ

ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบGATภาษาไทย ข้อสอบภาษาไทยสามัญ7วิชา และO-NET

ท่าพระจันทร์

ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบGATภาษาไทย ข้อสอบภาษาไทยสามัญ7วิชา และO-NET

เทคนิคพิชิตข้อสอบGATภาษาอังกฤษ

โดยมีค่าใช้จ่ายคอร์สละ1,000บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่

 

4. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จะจัดโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน “TISCO Fun-nancial Champion” ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน โดยจะจัดเป็นค่ายในวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.tisco.co.th/th/aboutus/social.html โดยสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ภายใน วันที่ 10 ตุลาคม 2557

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 23 กันยายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Tuesday, 23 September 2014

1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับรายการสำรวจโลก จัดสอบแข่ง ขันชิงทุนการศึกษา “โครงการทุนสำรวจโลก eListening” เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.au.edu

2. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.pim.ac.th

3. สำนักงาน ก.พ. จัด “งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:00 – 18:00น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าว

4. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จะจัดโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ครั้งที่1 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม1และ2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/mdquiz2557kku

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 17 กันยายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Friday, 19 September 2014

1. มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2557นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.academic.rmutto.ac.th

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในโครงการพิเศษ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.tds.tu.ac.th จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มิถุนายน  2558 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.wu.ac.th

4. คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการ “ค่ายจับจิต” ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.jubjitcamp.jimdo.com จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 16 กันยายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Tuesday, 16 September 2014

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://regservice.buu.ac.th จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

2. สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครคัดเลือก บุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) ณ มหาวิทยาลัย Nanzan      เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.ojsat.or.th

3. รัฐบาลญี่ปุ่น จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ “Mass Media 5th Batch” นักเรียนชั้นม.4และม.5ที่สนใจด้านสื่อสารมวลชน มัลติมีเดียและสื่อออนไลน์ต่างๆ ดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนว โดยนักเรียนจะต้องมาสัมภาษณ์ที่ห้องหมวดภาษาอังกฤษ ตึก3 ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 9.00-12.00น.

4. มหาวิทยาลัยเอเชียน จะจัดค่ายฤดูใบไม้ร่วง ในวันที่9-22 ตุลาคม 2557 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557

5. สถาบันการศึกษานานาชาติ จัดงาน “IIE annual U.S. Higher Education Fair”ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 12:00–16:00น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 16 September 2014 )
ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 15 กันยายน 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Monday, 15 September 2014

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน รับสมัครวันนี้ – 22 กันยายน 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.reg.cmu.ac.th

2. ภาควิชาธรณีวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนธรณีวิทยาครั้งที่ 12 วันที่      24 – 26 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครวันนี้ – 22 กันยายน 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.facebook.com/geologycamp

3. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.sufuncamp.com หมดเขตรับสมัครภายใน วันที่ 24 กันยายน 2557

4. มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ รับสมัครวันนี้ – 30 กันยายน 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.brandssummercamp.com

5. The AEO Tour จะจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 13:00-16:00น.

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Thursday, 21 August 2014

1. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.ssruic.ssru.ac.th จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2557

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักเรียนชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.5 เพื่อเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรี นักเรียนที่สนใจ ให้มาลงชื่อได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

        3. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำจัดงาน “RTANC Open House 2014: เปิดบ้านสานฝัน...สู่พยาบาลทบ.” ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 12.30 – 16.00น. ณ อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกิงทัพบก ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.rtanc.ac.th

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Friday, 15 August 2014

1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จะรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.vajira.ac.th/mededu จนถึงวันที่15 กันยายน 2557

 

ประกาศจากงานแนะแนว วันที่ 30 หรหฎาคม 2557
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Sennioritta   
Wednesday, 30 July 2014
1. สโมสรนิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 15 ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนว และต้องสมัครภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

 

2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพศชาย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2557 โดยจะรับสมัครทาง www.policeadmission.org จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.rcm.edupol.org

 

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>