ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก arrow งานแนะแนว arrow การจัดกิจกรรมแนะแนว ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์งานแนะแนว
หน้าแรก
งานแนะแนว
ประกาศจากงานแนะแนว
GAT-PAT
ข่าวการศึกษา
ข่าวทั่วไป/ประกวด/แข่งขันต่างๆ
การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552
ข้อมูลการงานและอาชีพ
เก่ง ดี มีสุข
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
เรื่องมาใหม่
รายชื่อหอพัก
ทุนการศึกษาของโรงเรียน
ติดต่องานแนะแนว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปฎิทินงานแนะแนว
สอบถามความเห็น
ใครเข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์บ้าง?
  
จำนวนผู้ใช้ปัจจุบัน
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 1
แย่จังดีมาก 
เขียนโดย Administrator   
Sunday, 21 May 2006

    กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ  วิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน     ทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปรับตัวและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ...

ความสำคัญ

 • กิจกรรมแนะแนว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน
 • กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา   และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ซึ่งครูแนะแนวทุกคนต้องทำหน้าที่แนะแนว ให้คำปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ
 • กิจกรรมแนะแนว ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี  และมีความสุข

ความหมาย

    กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ  วิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน     ทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปรับตัวและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ

เป้าหมาย

    ขอบข่ายภารกิจการแนะแนวอาศัยหลักการแนะแนวพื้นฐาน  โดยมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนดังนี้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาความรู้และวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับตัวด้านการเรียน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโลกของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการทำงาน สามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัด
 3. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เข้าใจตนเอง   ยอมรับผู้อื่น  ปรับตัวให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม


ภาระงานในการแนะแนว 
  ประกอบด้วย  ๕ งานหลัก  ดังนี้

 1. งานศึกษารวบรวมข้อมูล เป็นการศึกษา  สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต  การสัมภาษณ์  ใช้แบบทดสอบ  ระเบียบสะสม  สมุดรายงานประจำตัวผู้เรียน  เป็นต้น
 2. งานสารสนเทศ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ที่จำเป็นในการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพโดยเสนอในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การบรรยาย  การอภิปราย  การจัดหาเอกสาร  คู่มือให้อ่าน  สื่อวีดีทัศน์  เป็นต้น  เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย
 3. งานให้คำปรึกษา    มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่มารับการปรึกษาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง   เลือกทางที่เหมาะสมสำหรับตนเอง   เกิดความรับผิดชอบในการช่วยเหลือตนเองอย่างจริงจัง
 4. งานป้องกัน  ส่งเสริม  พัฒนา  ช่วยเหลือ  เป็นการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์   ได้รับการฝึกฝน   หรือได้รับความช่วยเหลือตามควรแก่กรณี   เช่น    กิจกรรมที่สนองความถนัด ความสนใจแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม  ทุกคน รวมทั้งการจัดทุนการศึกษา   อาหารกลางวัน
 5. งานติดตามและประเมินผล
  1. งานติดตามและประเมินผล ที่เกิดกับผู้เรียน
  2. งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแนะแนว


การจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

    โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้

 1. จัดกิจกรรมชั่วโมงแนะแนว  ๑ ชั่วโมง : ๑ สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ ๑  และ  ๒
 2. จัดบริการแนะแนวและให้คำปรึกษา
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  เตรียมความพร้อมนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม  พัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ
 4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจและความถนัดให้ผู้เรียนได้ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
 5. จัดบริการติดตามผล เพื่อเสนอเป็นสถิติและเป็นข้อมูลช่วยผู้เรียนในการตัดสินใจ

การวัดและประเมินผล

    นักเรียนทุกระดับชั้นต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๑ ชั่วโมง : ๑ สัปดาห์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลากิจกรรมแนะแนวในแต่ละภาคเรียน ตลอดปีการศึกษา

บทบาทบุคลากรที่เกี่ยวข้อง


    การดำเนินงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพต้องประสานงาน   และขอความร่วมมือกับบุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน          
                                                                                    
    คณะทำงานแนะแนวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครูทุกคน  คือครูแนะแนว

 1. ผู้อำนวยการ
 2. รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย
 3. หัวหน้าตึก
 4. อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนชายและอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนหญิง
 5. อาจารย์ที่ปรึกษา
 6. อาจารย์ประจำวิชา
 7. อาจารย์แนะแนว

    นักเรียนกลุ่มพิเศษ                                          

 1. นักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อสอบชิงทุนการศึกษา
 2. นักเรียนโควตาจังหวัด
 3. นักเรียนความสามารถพิเศษต่างๆ
 4. นักเรียนพิการ
 5. นักเรียนที่มีปัญหาการเรียน การปรับตัว  ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 01 July 2008 )