ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์งานแนะแนว
หน้าแรก
งานแนะแนว
ประกาศจากงานแนะแนว
GAT-PAT
ข่าวการศึกษา
ข่าวทั่วไป/ประกวด/แข่งขันต่างๆ
การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552
ข้อมูลการงานและอาชีพ
เก่ง ดี มีสุข
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
เรื่องมาใหม่
รายชื่อหอพัก
ทุนการศึกษาของโรงเรียน
ติดต่องานแนะแนว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปฎิทินงานแนะแนว
สอบถามความเห็น
ใครเข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์บ้าง?
  
จำนวนผู้ใช้ปัจจุบัน
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2551 PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 1
แย่จังดีมาก 
เขียนโดย Administrator   
Tuesday, 10 June 2008

ปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2551

คลิกที่อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออ่านรายละเอียด

ปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว ปี 51

วัน/เดือน/ปี
รายการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่

มีนาคม
2551

1-10

- ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (Advanced National Educational Test A-NET)

ครูแนะแนว
สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
website สทศ.:
www.niets.or.th

- ติดตามนักเรียนผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนอื่นๆ ตามประกาศสำนักงาน ก.พ.

website : www.ocsc.go.th

- ดูแลนักเรียนทุนในการรายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพ

- ดูแลนักเรียนทุนพิธีแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่ผู้อำนวยการและคณะครู

ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2

11-20

- แจกใบสมัครสอบเข้า ตอ.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

- รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ

- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4

- ทดสอบนักเรียนความสามารถพิเศษ

- ประกาศผลและรายงานตัวสำหรับนักเรียนความสามารถพิเศษที่ผ่านการคัดเลือก

- รับรายงานตัวนักเรียนโควตาจังหวัด ที่
โรงอาหารหอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

21-30

- สอบคัดเลือกที่สนามสอบคอนเวนชั่นฮอลล์ ฮอลล์ 9 ฮอลล์ 10 อิมแพคเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

สนามสอบคอนเวนชั่นฮอลล์ ฮอลล์ 9 ฮอลล์ 10 อิมแพคเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ที่สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สนามฟุตบอล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

- รับรายงานตัวที่ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

- แจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

- ประชุมผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิชาการ

- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิชาการ

วัน/เดือน/ปี
รายการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่

- นักเรียนระดับชั้น ม.6 รับประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศ

- คัดกรองนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิชาการ

เมษายน
2551

4

- ประกาศผลการสอบ A-NET

website : www.cuas.or.th

6

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ทุกประเภท (นักเรียนโควตาจังหวัด นักเรียนความสามารถพิเศษ นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก)

- ประกาศผลการสอบ O-NET

website : www.niets.or.th

- มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4

- จำหน่ายชุดนักเรียน ชุดพละ อุปกรณ์การเรียนและหนังสือ

10-18

- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กสพท.

11-25

- รับสมัครและชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

- ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

15

- ประกาศผลการคัดกรอง

- ประกาศระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

30

- ประกาศผล กสพท.

พฤษภาคม 2551

8-9

- โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงตนนักเรียนชั้น ม.4

คณะกรรมการ

ตึก 9

9

- ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

11

- มอบตัวนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6

วัน/เดือน/ปี
รายการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่

12

- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

14-17

- สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้

23

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

16-25

- ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา ชี้แจงเรื่องทุนการศึกษา

16-31

- รวบรวมสถิติการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2550

- ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

มิถุนายน 2551

12

- ครูที่ปรึกษารวบรวมแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ตรวจเอกสาร พิจารณา เสนอแนะการขอรับทุนการศึกษาของนักเรียน นำส่งหัวหน้าตึก

ครูที่ปรึกษาระดับชั้น
ม.4-ม.6

ห้องเรียน

1-15

- แนะแนวการสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
นักเรียนเก่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่น/
ทุน Weslyan/ APU

หอประชุม / ห้อง 111 /
ห้อง 202

- แนะแนวการสอบทุน Weslyan Freeman Scholar Program

- แนะแนวการสอบทุน APU ริทชุเมคัน เอเชีย แปซิฟิก

- พิจารณาทุนการศึกษา เรียงลำดับความจำเป็นในการขอรับทุน + สรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของโรงเรียน

ห้องแนะแนว

- รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ครูแนะแนว

ห้อง 111 ตึก 2

- แนะแนวข้อมูลการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ

ครูแนะแนว

ห้อง 111 ตึก 2

- แนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2552

หอประชุม

- ประชุมคณะกรรมการพิจาณาทุนการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2551

คณะกรรมการ

ห้อง 22

- แนะแนวการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนอื่นๆ

ครูแนะแนว

หอประชุม

วัน/เดือน/ปี
รายการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่

- แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

กรกฎาคม 2551

2-15

- แนะแนวการสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยนักเรียนเก่าที่ได้รับทุน

- แนะแนวการสอบทุน Weslyan Freeman Scholar Program

- แนะแนวการสอบทุน APU ริทชุเมคัน เอเชีย แปซิฟิก ประเทศญี่ปุ่น

16-31

- ครูแนะแนวพิจารณาทุนการศึกษา เรียงลำดับ
ความจำเป็นในการขอรับทุน และสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของโรงเรียน

สิงหาคม 2551

1-15
- พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

- ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายที่จัดโดยสโมสรนิสิต/นักศึกษาคณะ/ประเภทวิชา ของสถาบันต่างๆ

- แนะแนวการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

- โครงการ พสวท. สควค. โครงการเรียนดี เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ

- แนะแนวการสมัครสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในโครงการ Admissions สอบตรง โควตา

- นักเรียนชั้น ม.6 ทำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพโดยกรมการจัดหางาน

- แนะแนวการสมัครสอบชิงทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- นักเรียนชั้น ม.6 สมัครสอบวิชาเฉพาะ

วัน/เดือน/ปี
รายการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
กันยายน 2551

3-14
- แนะแนวการสอบเข้าหลักสูตรแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันนักศึกษาแพทย์ 11 สถาบัน

- นำนักเรียนเข้ารับทุนมูลนิธิอีซูซุ

- นักเรียนชั้น ม.6 สมัครสอบโครงการสอบตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นักเรียนชั้น ม.6 สั่งซื้อใบสมัครสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- นักเรียนชั้น ม.6 สมัครสอบทุนเล่าเรียนหลวงและทุนอื่นๆ

- นักเรียนชั้น ม.6 เข้าโครงการสอนเสริมเพื่อสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงและทุนอื่นๆ

15-30
- นักเรียนชั้น ม.6 สมัครสอบโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประสานงานเรื่องการสอนเสริมนักเรียนสอบแข่งขันชิงทุนเล่าเรียนหลวงและทุนอื่นๆ

- ประสานงานโครงการสอนเสริมเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา

- แนะแนวข้อมูลการศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ

ตุลาคม 2551

1-15
- แนะแนวข้อมูลการศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ

- นักเรียนรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ

16-31
- นักเรียนชั้น ม.6 เข้าสอบวิชาเฉพาะ

พฤศจิกายน 2551

1-15
- แนะแนวและรับสมัครโครงการ พสวท. และโครงการศรีตรังทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัน/เดือน/ปี
รายการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่

- แนะแนวการเตรียมตัวสอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนันยาง (Nanyang University of Technology) Singapore Management University และ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์

- นักเรียนชั้น ม.6 เตรียมหลักฐานในการสมัครสอบทุนรัฐบาลสิงคโปร์

- รับสมัครและคัดเบือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- แนะแนวการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) ประจำปีการศึกษา 2551

- นักเรียนรับทุนการศึกษาของโรงเรียน (ภาคเรียนที่ 2)

16-30
- แนะแนวข้อมูลการศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ

ธันวาคม 2551

3-14
- นักเรียนชั้น ม.6 สมัครสอบชิงทุนรัฐบาลสิงคโปร์

- นักเรียนชั้น ม.6 สมัครสอบ A-NET (การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นสูง)

- แนะแนวการเตรียมตัวสอบทุนรัฐบาลสิงคโปร์ โดยนักเรียนเก่าที่ได้รับทุน

- รับสมัครสอบ CU-TEP และ CU-TTP ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17-31
- แนะแนวข้อมูลการศึกษาสถาบันต่างๆ

มกราคม 2552

1-15
- ติดตามผลการสอบข้อเขียนชิงทุนเล่าเรียนหลวงและทุนอื่นๆ

- แนะแนวการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนอื่นๆ

                                                                                                                                                               
วัน/เดือน/ปี
รายการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่

- รับสมัครโครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16-31
- ดำเนินการเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่า ประจำปีการศึกษา 2551

- ปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2551

- นักเรียนระดับชั้น ม.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แจ้งความประสงค์เปลี่ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา-คณิต

กุมภาพันธ์ 2552

1-15
- แนะแนวการสอบชิงทุนธนาคารแห่งประเทศไทย และทุนวิวัฒน์ไชยานุสรณ์

- ติดตามผลการสอบตรง โควตา โครงการพิเศษต่างๆ

15-28
- นักเรียนชั้น ม.6 เข้าสอบ O-NET และ A-NET

มีนาคม 2552

3-14
-  นักเรียนทุนการศึกษาแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่ผู้อำนวยการและคณะครู

17-31
- ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4

เมษายน 2552

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 10 June 2008 )